top of page
Image by Ivana Cajina

Resevillkor

Vi på Adventure Stories älskar att designa inre och yttre äventyr och helhetsupplevelser för det mentala, fysiska, sociala och emotionella. Vi brinner för att bygga människor, uppfylla drömmar, forma stories och skapa minnen för livet i magisk natur och i samspel med den. För både för din, vår och naturens skull vill vi att ni läser igenom detta innan ni bokar så att det inte uppstår några missförstånd eller annat som påverkar gruppens och vår gemensamma upplevelse - det som vi alla är här för!

Resevillkoren följer paketreselagen och de upplysningar som Adventure Stories tillhandahåller. Lagens allmänna branschvillkor tillsammans med arrangörens särskilda villkor reglerar avtalet mellan resenären och arrangören.

1. Bokning och betalning

1.1 Bokning

Bokningen är bekräftad och avtalet bindande då Adventure Stories mottagit anmälningsavgiften för resenärens bokning. Vid bokningen accepteras dessa villkor automatiskt av resenären.

1.2 Betalning

När vi fått din bokning kommer du få ett mail med en faktura som ska betalas inom 14 dagar med en dröjsmålsränta på 15% om inget annat anges. En del av totalsumman är anmälningsavgift och en är reseavgift. Av totalbeloppet är anmälningsavgiften 2000 kr. I våra priser ingår alltid 6% moms. Om betalningen inte är Adventure Stories tillhanda vid förfallodatumet kan Adventure Stories ej garantera plats på resan.

1.3 Boende

Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat rum baserat på varje enskild resas karaktär. Om enskild inkvartering för endast en person önskas har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift för mellanskillnaden då denna ändring är möjlig. Adventure Stories kan inte garantera att enskilt rum kan ordnas och i de fall är det resenärens ansvar att lösa specifik inkvartering på egen hand och stå för denna kostnad själv.

2. Avbokning, ändring och avbrytande av resa

2.1 Avbokning

Avbokning skall göras av resenären skriftligen till Adventure Stories omedelbart då hinder för resa uppkommer. Vid avbokning mer än 40 dagar innan avresa återbetalas hela resan utom bokningsavgiften. Vid avbokning inom 40-31 dagar återbetalas 50% av totalbeloppet. Vid avbokning 30-0 dagar sker ingen återbetalning av resan.

2.2 Minimumantal deltagare

För varje resa krävs ett minimumantal resenärer för att kunna genomföra resan. Om resan ställs in meddelas detta senast 7 dagar före avresa.

2.3 Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

Adventure Stories reserverar sig för ändringar gällande programmets utformning och innehåll och annat i programmet som Adventure Stories inte kunnat förutse vid utskick av informationen inför resan. Resornas upplägg är beroende av naturens givna förutsättningar och personlig närvaro att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till 100%. Ändringar kan handla om vädermässiga risker, eller ändring av guider eller coacher, schema eller aktiviteter. Vid sådan fall är Adventure Stories ambition att finna en likvärdig ersättare och alla eventuella ändringar görs till resenärens fördel i största möjliga mån.

2.4 Avbrytande av resa

Om en resa påbörjats sker ingen återbetalning, ersättning eller skadestånd från Adventure Stories, oavsett om resenären inte kan eller får fortsätta resan eller om resenären självmant avviker eller av annan orsak inte deltar i resans ingående tjänster.

 

Om resenären begår olagliga handlingar, uppträder på sådant sätt att övriga resenärer besväras eller på annat sätt bryter mot arrangörens regler har Adventure Stories rätt att avvisa resenären från resan. I de fall resenären avvisas eller avbryter resan är det resenärens skyldighet att själv bekosta ev. extra övernattningar, transporter, måltider, hemresa och andra liknande utlägg och tjänster.

2.5 Force Majeure

Såväl Adventure Stories som resenären har rätt att frånträda avtalet om det efter att avtalet blivit bindande för parterna inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller Adventure Stories frånträder avtalet på grund av dessa nämnda anledningar har resenären rätt att få tillbaka vad hen har betalat enligt avtalet. Om Adventure Stories säger upp avtalet har resenären inte rätt till skadestånd eller annan form av ersättning. Bedömningen av omständigheterna avgörs av officiella uttalanden om avrådanden från svenska och internationella myndigheter. Dessa regler gäller ej om resenären kände till dessa omständigheter. Rätten att avboka gäller endast de delar av resan som berörs av ovan nämnda omständigheter. Om de berörda delarna utgör en väsentlig del av resan har resenären rätt att avbeställa hela resan.

3. Försäkringar

Alla resenärer ansvarar för egen rese- och olycksfallsförsäkring som ger skydd vid sjukdom och olycksfall för samtliga aktiviteter på hela resan. Notera att vissa försäkringsbolag kan ha begränsningar gällande platser eller aktiviteter. 

Eventuella kostnader för förlorad eller skadad egendom eller hälsorelaterade kostnader ersätts ej av Adventure Stories så länge de inte är uppenbart orsakade av Adventure Stories. Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Resenären har skyldighet att kontrollera med sitt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för den personliga försäkringen.

 

4. Personinformation

4.1 Personlig information

Efter bokningstillfället skickar Adventure Stories ut ett välkomstbrev med all nyttig information vi behöver inför resan, inklusive personliga uppgifter. Det är viktigt att denna information fylls i av resenären och returneras till Adventure Stories inom 10 dagar. Detta är till för att Adventure Stories ska kunna förbereda resenärens resa på bästa möjliga sätt. Om resenären ej skickar in uppgifterna eller skickar in ofullständig eller felaktig information, och detta innebär extra kostnader för t.ex. ombokningar, uppgiftsändringar, etc. är resenären skyldig att stå för dessa kostnader.

4.2 Lagring av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in behandlas och skyddas enligt GDPR. Adventure Stories samlar endast in personuppgifter för bestämda ändamål som är nödvändig för den avsedda resan. Informationen gör det möjligt för Adventure Stories skicka fakturor, uppfylla önskemål, hjälpa till med service, support eller uppföljning, samt skicka ut information.

5. Hälsa

Resenären måste se till att ha allmänt god hälsa och vara väl förberedd inför resan. Resenärer med medicinska eller hälsorelaterade besvär måste meddela detta snarast och rådfråga Adventure Stories om tveksamheter råder. Äventyrsledaren och Adventure Stories coacher har rätt att förklara en resenär oförmögen att genomföra resan, vid valfri tidpunkt under resan, om han eller hon anser att deltagarens hälsa ej matchar kraven eller om resenärens hälsotillstånd äventyrar sin egen och/eller andra deltagares säkerhet eller hälsa. I dessa fall sker ingen återbetalning, ersättning eller skadestånd för de delar av resan som resenären inte kan utnyttja.

Resenären är skyldig att stå alla de ev. extra kostnader som kan uppstå vid avbrytandet av resan. Genom inbetalning av anmälningsavgiften intygar betalaren att han/hon ej lider av fysiska eller psykiska besvär som skulle kunna

utsätta denne och/eller andra deltagare för fara under resan.

 

5.1 Mediciner

Adventure Stories guider har alltid med sig ett first-aid-kit för att kunna hantera de vanligaste åkommorna, sjukdomarna och skadorna. Resenären är skyldig att ha med sig ett eget first aid kid för att på egen hand kunna hantera de eventuella risker som kan uppstå på resmålet och de aktiviteter som ingår under perioden.

5.2 Specialkost

Alla eventuella behov av specialkost (allergier, religion, kultur, etc.) måste finnas med i den information som ska skickas tillbaka till Adventure Stories vid bokningen. Adventure Stories strävar efter att hålla en plantbaserad vegansk kost och tillgodose de speciella kostkraven, men resenären bör ha förståelse för att det ibland p.g.a. logistik eller andra orsaker inte går att tillgodose speciella behov till fullo. Har resenären egna önskemål om tillägg till det som serveras under resan så tar resenären med det själv. Om allvarliga luftburna allergier anges av någon gruppdeltagare så får man inte ta med detta till resan alls. I dessa fall underrättas alla deltagare före avresa.

5.3 Riskfyllda aktiviteter

På vissa av våra resor kan det ingå moment som skulle kunna innebära potentiella risker, såsom väderförhållanden och temperaturer, strömmande vatten, svår terräng, vilda djur, etc. Det är resenärens skyldighet att informera sig om vilka riskfaktorer resan kan tänkas innehålla. I och med bokning av resan har resenären accepterat dessa riskmoment.

6. Foto, video och skrivet material

Adventure Stories kommer dokumentera resan genom att fotografera och/eller filma. Materialets rättigheter ägs av Adventure Stories som kan komma att använda detta i marknadsföringssyfte på hemsidan, sociala medier, bloggar, reklamfilmer och dokumentärer, m.m. Om resenären ej önskar vara med i denna dokumentering måste detta anges till Adventure Stories före avresa. Gästen tillfrågas alltid om samtycke. 

7. Fel och brister

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra orimliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

 

Om eventuella missnöjdheter eller fel uppstår så ska detta meddelas så fort de upptäcks för att ge Adventure Stories en chans att åtgärda avvikelsen till likvärdiga alternativ på plats. Om resenären väljer att göra en reklamation skall detta göras skriftligen på resmålet eller inom en månad efter hemkomst, annars mister resenären rätten till reklamation. Om Adventure Stories erbjuder att åtgärda felet kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid. 

bottom of page